XING Founders

Company Founders

Paul Mainwaring

Co-Founder

Matt Trau

Co-Founder